ข้อมูลต่างด้าวผู้เดินทางขาเข้า/Alien Information
สัญชาติ/Nationality
ที่พักอาศัยในภูเก็ต เช่น บ้าน/โรงเแรม/รีสอร์ท เป็นต้น หรือ จุดหมายแรกที่จะไปส่งของในจังหวัดภูเก็ต
*
*
ภูเก็ต
*
*
รูปถ่ายหน้าตรง
เลือกรูปถ่าย
เอกสารยืนยัน/Request Document

*เลือกไฟล์