ลงทะเบียนเข้าออกบุคคลทั่วไป
*
โปรดเลือกประเภทการเดินทางเข้า-ออกก่อนใส่ข้อมูลเหตุผลการเข้าเมือง
** อายุการใช้งาน หากได้รับการอนุมัติ
ข้อมูลการเดินทาง
ที่อยู่อาศัย/ที่พัก(ในภูเก็ต)
*
*
ภูเก็ต
*
*
ท่านเดินทางมาจากที่ใด(ขาเข้า)/ท่านเดินทางไปที่ใด(ขาออก)
*
*
*
รูปถ่ายหน้าตรง รูปถ่ายไม่ชัดเจน จะไม่ได้รับการอนุมัติ
* เลือกรูปถ่าย
เอกสารหลักฐานเพื่อขออนุมัติ โปรดเลือกประเภทการเดินทาง เข้า - ออก